algemene voorwaarden

2twintig pr, gevestigd en kantoorhoudend in rotterdam aan oostzeedijk 138, 3063 bj, kvk 24384443.

artikel 1 definities

in deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
220: 2twintig pr b.v.
opdrachtgever: de wederpartij van 220

artikel 2 toepassing

 1. deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle dienstverlening door of namens 220.
 2. bepalingen of voorwaarden gesteld door opdrachtgever die afwijken van, of niet voorkomen in deze algemene voorwaarden zijn slechts bindend als en voor zover deze door 220 uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

artikel 3 offertes

 1. 220 doet een aanbod in de vorm van een offerte en/of voorstel incl. offerte.
 2. al onze offertes zijn vrijblijvend. ze zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. 220 is slechts aan offertes gebonden als de aanvaarding hiervan door de opdrachtgever schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd.
 3. een definitief aanbod volgt in de vorm van een opdrachtbevestiging.
 4. prijsopgaven kunnen wijzigingen ondergaan door (onvoorziene) verandering in werkzaamheden, verandering in de opdracht of prijsstijging van de grondstoffen en producten of hogere inkoopkosten van diensten. 220 zal de opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.

artikel 4 aanvaarding van de opdracht

 1. opdrachtgever dient de opdrachtbevestiging expliciet en schriftelijk te aanvaarden door ondertekening ervan, tenzij anders overeengekomen. wanneer de opdrachtgever dit nalaat, maar er desondanks mee instemt, of de indruk wekt dat 220 werk verricht in het kader van de overeenkomst, dan wordt het aanbod als aanvaard beschouwd en zijn deze algemene voorwaarden van toepassing.
 2. ook wordt het aanbod als aanvaard beschouwd zodra een aanbetaling of de overeengekomen vergoeding is voldaan.
 3. 220 houdt zich het recht voor een opdracht te weigeren indien na aanvaarding nieuwe informatie beschikbaar komt die uitvoering voor 220 onaanvaardbaar of ongewenst maken.
 4. na aanvaarding kan de overeenkomst slechts met wederzijdse instemming worden gewijzigd. 220 is in dat geval gerechtigd het voor de overeenkomst verschuldigde honorarium aan te passen.

artikel 5 uitvoering van de opdracht

 1. werkzaamheden worden verricht volgens de omschrijving in het voorstel en/of de opdrachtbevestiging, tenzij anders overeengekomen. indien, als gevolg van wijzigingen in een al verstrekte opdracht, de uitvoeringstermijn wordt overschreden, draagt 220 hierin geen verantwoordelijkheid. 220 zal opdrachtgever op tijd informeren, als om deze reden een bepaalde termijn niet wordt gehaald.
 2. opdrachtgever dient 220 te voorzien van alle informatie, toestemming, licenties en vergunningen die nodig zijn voor uitvoering van de opdracht. indien voor de uitvoering van de opdracht een termijn is overeengekomen, dan is dit nooit een fatale termijn. Bij overschrijding van de termijn dient opdrachtgever 220 daarom schriftelijk in gebreke te stellen. 220 dient hierbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.
 3. indien door gebreken in verplichtingen van opdrachtgever, 220 niet, niet tijdig of niet volledig kan leveren, komt dit voor rekening van de opdrachtgever. door opdrachtgever vooraf betaalde uren kunnen ingezet worden tot 12 maanden na betaling.

artikel 6 derden

 1. opdrachtgever machtigt 220 om voor de uitvoering van een opdracht derden in te schakelen en aan derden namens opdrachtgever opdrachten te verstrekken.
 2. de prijs voor producten of diensten van derden zijn vastgelegd in de offerte. 220 is in alle gevallen gerechtigd deze prijzen voor producten van derden en/of diensten aan te passen wanneer dit het gevolg is van een overeenkomst tussen 220 en de externe leverancier, een prijsaanpassing van de leverancier of vanwege wisselkoersverschillen.
 3. 220 zal derden betalen na ontvangst van betaling van opdrachtgever, op voorwaarde dat geboden diensten en/of geleverde goederen zijn goedgekeurd en aan alle verdere verplichtingen zijn voldaan. 220 zal zich inspannen voor tijdige betaling van opdrachtgever, zodat betaling aan derden binnen 60 dagen na factuurdatum mogelijk is.
 4. 220 is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van de ingeschakelde derden.

artikel 7 vergoeding en kosten

 1. 220 sluit een overeenkomst voor:
  – een afgebakend project met een fixed fee;
  – werkzaamheden op uurbasis volgens afgesproken uurtarieven tussen 220 en opdrachtgever;
  – een overeenkomst waarin een maandfee is afgesproken.
 2. voor overeenkomsten met een looptijd van een jaar of langer, wordt een periodieke vergoeding overeengekomen.
 3. indien aannemelijk is dat 220 hogere kosten heeft gemaakt en/of meerwerk heeft verricht, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, zal 220 dit doorberekenen aan opdrachtgever. 220 stelt opdrachtgever, voor zover redelijkerwijs mogelijk, vooraf op de hoogte van dit meerwerk en/of deze hogere kosten.
 4. wanneer 220 de inkoop van goederen of diensten moet voorfinancieren, berekent 220 een toeslag van 15% op deze prijs.
 5. de prijzen in de genoemde offertes zijn exclusief BTW en reisuren (€ 75,- per uur), tenzij anders aangegeven.

artikel 8 betalingsvoorwaarden

 1. wanneer opdrachtgever bepaalde procedures voor de facturering voorschrijft of anderszins aan 220 meer eisen stelt aan een factuur dan bij wet voorzien, dient opdrachtgever voor aanvang van de opdracht aan 220 de benodigde informatie voor een correcte facturering toe te zenden, waaronder bijvoorbeeld een po-nummer, adresgegevens en in te vullen formulieren.
 2. 220 zal voor het door opdrachtgever verschuldigde bedrag een (digitale) factuur sturen aan opdrachtgever, tenzij anders overeengekomen.
 3. 220 is gerechtigd op elk moment gedurende het project een deelfactuur te sturen, ofwel een aanbetaling van 50% van het offertebedrag te verlangen, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
 4. bij een overeenkomst langer dan 3 maanden zal er maandelijks, in de eerste week, gefactureerd mogen worden, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
 5. tenzij anders overeengekomen, bedraagt de betalingstermijn 30 dagen na factuurdatum.
 6. indien een factuur niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan, is over het openstaande factuurbedrag een contractuele rente van 3% per maand verschuldigd, waarbij een gedeelte van een maand als gehele maand geldt. de opdrachtgever is daarbij buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd ter grootte van 15% van het factuurbedrag, met een minimum van €150,-.
 7. in geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever zullen de vorderingen van 220 en de verplichtingen van de opdrachtgever jegens 220 onmiddellijk opeisbaar zijn.

artikel 9 annulering, opschorting en beëindiging van de overeenkomst

 1. wanneer een factuur niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan, kan 220, nadat opdrachtgever hiervan op de hoogte is gesteld, alle werkzaamheden ten behoeve van de opdracht opschorten totdat het bedrag op de factuur is voldaan.
 2. bij ontbinding van de overeenkomst door opdrachtgever brengt 220 tenminste de aanbetaling, ofwel 25% van de overeengekomen vergoeding voor de opdracht in rekening. wanneer 220 ten behoeve van de opdracht al kosten heeft gemaakt en/of werkzaamheden heeft verricht, zal 220 deze kosten en vergoeding voor de werkzaamheden ook in rekening brengen.
 3. wanneer opdrachtgever de overeenkomst annuleert of ontbindt zonder financiële vergoeding, dan behoudt 220 zich het recht voor om de vervaardigde werken naar eigen inzicht voor andere projecten in te zetten.
 4. tussentijdse opzegging van een overeenkomst met een vaste looptijd van minder dan een jaar, is niet mogelijk zonder het afgesproken budget af te rekenen.
 5. 220 en opdrachtgever zijn gerechtigd de overeenkomst op te zeggen met inachtneming van een termijn van 2 maanden.

artikel 10 geheimhouding

 1. 220, opdrachtgever en voor de overeenkomst ingeschakelde derden, zullen over en weer vertrouwelijke informatie, waaronder maar niet uitsluitend bedrijfsgeheimen en bedrijfsinformatie, niet verder gebruiken dan strikt noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst.
 2. bij einde van de overeenkomst dienen partijen vertrouwelijke informatie die zij over de andere partij bezitten, te vernietigen en uit hun archieven te verwijderen.
 3. voor zover 220 toegang krijgt tot persoonsgegevens, zal zij deze behandelen zoals voorgeschreven in de wet bescherming persoonsgegevens. opdrachtgever dient juiste maatregelen getroffen te hebben om het werken met deze gegevens voor 220 zowel praktisch als juridisch mogelijk te maken, waaronder doch niet uitsluitend benodigde toestemming van personen, het verzorgen van een bewerkersovereenkomst en andere nodige maatregelen conform de wet bescherming persoonsgegevens.
 4. de opdrachtgever aanvaardt en erkent dat 220 niet gerechtigd is om de opdrachtgever toegang te verlenen tot de persoonlijke gegevens van journalisten en social influencers zonder hun voorafgaande schriftelijke toestemming.

artikel 11 intellectueel eigendom

 1. alle ten behoeve van de opdracht door 220 vervaardigde werken en voorgestelde ontwerpen komen toe aan opdrachtgever, mits de opdrachtgever daarvoor betaald heeft.
 2. opdrachtgever verleent aan 220 een licentie om de vervaardigde werken in hun portfolio op te nemen en openbaar te maken op hun website, via hun social media, in drukwerk en in presentaties, tenzij anders overeengekomen.
 3. indien de opdracht betrekking heeft op het verveelvoudigen van ander werk van intellectueel eigendom, waaronder maar niet uitsluitend gebruik van afbeeldingen, dient opdrachtgever zorg te dragen voor een geschikte licentie en vrijwaart opdrachtgever 220 voor enige aanspraak van derden met betrekking tot dat intellectuele eigendomsrecht.
 4. indien opdrachtgever werken of ander materiaal aan derden levert, waarvan 220 rechthebbende is, zonder toestemming van 220, zal 220 haar schade, waaronder de kosten met betrekking tot de opsporing en handhaving, bij opdrachtgever in rekening brengen.

artikel 12 aansprakelijkheid

 1. 220 is niet aansprakelijk voor enige schade die ontstaan is bij de opdrachtgever, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van 220 of haar vertegenwoordigers.
 2. 220 laat opdrachtgever altijd alle vervaardigde content en werken voor openbaarmaking op juistheid controleren. 220 is dan ook niet aansprakelijk voor fouten hierin.
 3. 220 is niet aansprakelijk voor beschadiging of het verloren gaan van bestanden die 220 aan de opdrachtgever heeft geleverd.
 4. opdrachtgever vrijwaart 220 tegen aanspraken van derden, die voortvloeien uit of verband houden met het door 220 geleverde advies en de uitvoering.
 5. 220 dient in het geval van een toerekenbare tekortkoming schriftelijk in gebreke te worden gesteld waarbij een redelijke termijn wordt gegeven om alsnog haar verplichtingen na te komen, eventuele fouten te herstellen en schade te beperken of op te heffen. wanneer de verzekeraar niet overgaat tot uitkering of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, dan overstijgt de aansprakelijkheid nooit de hoogte van het factuurbedrag. wanneer er sprake is van een lang lopende opdracht, overstijgt de aansprakelijkheid nooit de hoogte van de betaalde vergoedingen in de voorgaande drie maanden.

artikel 13 publicatie

 1. 220 mag de opdrachtgever opnemen in haar klantenlijst, een beknopte omschrijving van de opdrachtgever publiceren en de naam en het merk van de opdrachtgever gebruiken voor publiciteitsdoeleinden en pr-activiteiten.

artikel 14 werving

 1. opdrachtgever gaat ermee akkoord niet actief medewerkers van 220, rechtsreeks of via een derde, te benaderen met het oog op een dienstverband. dit geldt vanaf het begin van de uitvoering van de overeenkomst tot 12 maanden na de einddatum van de opdracht en/of beëindiging van de overeenkomst. dit tenzij opdrachtgever en 220 anders overeenkomen.
 2. wanneer de opdrachtgever met een medewerker van 220 een contract aangaat en/of gebruik maakt van zijn/haar diensten op zelfstandige basis, dan zal de opdrachtgever een bedrag betalen aan 220 die gelijk staat aan 120x het dagtarief van € 1.120,- (8 x € 140,-). dit moet direct betaald worden.

artikel 15 wijziging van de algemene voorwaarden

 1. 220 houdt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. de meest recente versie van de algemene voorwaarden is te vinden op www.2twintig.nl

artikel 16 toepasselijk recht

 1. op elke overeenkomst tussen 220 en opdrachtgever is nederlands recht van toepassing.
 2. geschillen die verband houden met of voortvloeien uit de rechtsverhouding tussen opdrachtgever en 220, worden exclusief voorgelegd aan de bevoegde rechter in rotterdam.